روایت رسانه چینی از فرسایشی شدن جنگ اوکراین


تهران- ایرنا – کارشناسان چینی معتقدند طی هفته های گذشته باوجود اینکه جنگ در خطوط مقدم جبهه جنگ میان روسیه و اوکراین ادامه داشته و ده ها نبرد از مناطق خطوط مقدم گزارش شده و فرودگاه ها، ایستگاه های قطار و سایر اهداف در هر دو کشور مورد حمله قرار گرفتند اما هیچ طرفی توانایی زیادی برای تغییر روند جنگ نداشته، چنانچه این جنگ به جنگی فرسایشی تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85205540/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86