روایتی از یک خبر| کشورهای آسیایی به دنبال تازه‌ترین تکنولوژی پهپاد


تهران- ایرنا- امسال در نمایشگاه هوایی سنگاپور، فناوری‌های جدید در حوزه هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) بیش از هر ابزار دیگر در کانون توجه کشورهای آسیایی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85405947/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C