رهبر طالبان : برای جهاد برون مرزی آماده شوید


تهران-ایرنا- ملاهبت‌الله رهبرگروه طالبان به اعضای نهادهای تحت کنترل خود دستور داد که برای پیش‌برد جنگ در خارج از کشور آماده‌ شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85054089/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF