رئیس جمهور فیلیپین:وظیفه نیروهای مسلح محافظت از کشور در هرگونه مناقشه با چین است


تهران- ایرنا- فردیناند مارکوس رئیس جمهور فیلیپین با بیان اینکه درحال حاضر ماموریت ارتش تغییر کرده است، گفت: از این پس مهمترین وظیفه نیروهای مسلح محافظت از تمامیت ارضی این کشور در هرگونه مناقشه با چین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043905/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87