رئیس جمهوری فیلیپین: به دنبال دردسرآفرینی در دریای جنوبی چین نیستیم


تهران- ایرنا – رئیس جمهوری فیلیپین بعد از افزایش تنش کشورهای جنوب شرق آسیا با چین بر سر دسترسی به آب های استراتژیک دریای جنوبی چین، امروز جمعه با دفاع از حق حاکمیت و ماهیگیری کشورش در آب های دریای جنوبی چین گفت که کشورش در پی ایجاد مشکل در این منطقه از جهان نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85242320/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86