دستور رئیس جمهوری چین برای تقویت حاکمیت بر جزایر مورد منازعه با ژاپن


تهران- ایرنا- خبرگزاری کیودو شنبه گزارش داد که شی جینپینگ رئیس جمهوری چین به گارد ساحلی این کشور دستور داده است که برای اعمال حاکمیت پکن بر جزایر مورد مناقشه با ژاپن در دریای چین شرقی فعالیت‌های خود را تقویت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338405/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87