در دیدار کهنه کارترین دیپلمات های چین و آمریکا چه گذشت؟


تهران- ایرنا -وانگ یی رئیس کمیسیون امور سیاست خارجی حزب حاکم چین و عالی ترین دیپلمات این کشور در دیدار هنری کیسینجر کهنه کارترین دیپلمات آمریکایی، نقش وی را در روابط پکن-واشنگتن مورد ستایش قرار داد و در عین حال خطاب به دولت کنونی آمریکا قاطعانه گفت که “مهار چین غیرممکن است.”


منبع: https://www.irna.ir/news/85174618/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA