درگیری لفظی چین و هند بر سر سفر مودی به منطقه مورد مناقشه


تهران- ایرنا- سفر نارندا مودی نخست وزیر هند به یک منطقه مورد مناقشه در مرز با چین به جدال لفظی بین دو کشور منجر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85416241/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D9%81%D8%B8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87