دالان اقتصادی پاکستان – چین وابستگی به وارادت انرژی را کاهش می‌دهد


تهران-ایرنا- وزیر انرژی پاکستان در دهمین سالگرد آغاز ساخت دالان اقتصادی پاکستان و چین گفت: طرح «سی‌پک» وابستگی به واردات انرژی پاکستان را به تدریج کاهش می دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180869/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF