جدال در شورای امنیت میان حامیان فلسطین و اسرائیل بر سر اوضاع غزه و هشدار قحطی


نیویورک – ایرنا- نشست شورای امنیت سازمان ملل بار دیگر به صحنه جدال میان حامیان فلسطین و اسرائیل بر سر وضعیت انسانی نوار غزه تبدیل شد که با هشدار جدی سازمان ملل درباره قرار گرفتن یک چهارم مردم این منطقه در یک قدمی قحطی همراه بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85400599/%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9