توسعه همکاری پکن و ریاض بدون اعتنا به نگرانی های فزاینده غرب


تهران- ایرنا- چین و کشورهای عربی به سرعت در حال گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری در همه زمینه ها هستند و برگزاری دهمین نشست تجاری مشترک چین و اعراب به میزبانی ریاض یکی از مصادیق آن به شمار می آید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139023/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8