توافق ژاپن، انگلیس و ایتالیا برای تولید جنگنده


تهران- ایرنا – شرکت های انگلیسی، ژاپنی و ایتالیایی توافق کردند گام های بعدی برای تولید و ساخت فاز بعدی جت های جنگنده نسل جدید را بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226565/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87