تمدید پوشش بیمه ای ژاپن برای شناورهای حامل گاز روسیه


تهران – ایرنا – منابع صنعت بیمه ژاپن روز جمعه پیش بینی کردند که شرکت های بیمه گر این کشور به صدور بیمه نامه دریایی در شرایط جنگی تا دستکم سه ماه دیگر برای بارگیری گاز طبیعی مایع ادامه دهند که شامل غرق شدن یا مصادره شناورها به علت جنگ در آب های روسیه می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984228/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87