تلاش مشترک دانشمندان چین و آفریقا برای تامین امنیت غذایی


تهران-ایرنا- دانشمندان چینی و آفریقایی به تازگی در نشستی با هدف مقابله با تغییرات آب و هوایی و تاثیر آن بر امنیت غذایی، راههای ارتقاء سیستم های کشاورزی به منظور مقابله با بحران گرسنگی و سوء تغذیه را بررسی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152854/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C