تلاش لولا داسیلوا برای ارتقای نقش برزیل در جامعه جهانی


تهران- ایرنا- لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهور برزیل به عنوان دیگر متحد روسیه همراه با چین به دنبال راهی برای پایان دادن به مناقشه اوکراین و ایفای نقشی در سطح جامعه جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078943/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C