تشدید درگیری ها بین پلیس بنگلادش و کارگران


تهران – ایرنا – به گفته پلیس بنگلادش، در ادامه تظاهرات کارگران صنایع پوشاک که خواستار دستمزد بیشتر بودند، حداقل سه نفر کشته شدند و بیش از ۷۰ کارخانه نیز آسیب دید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288286/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86