تشدید تدابیر حفاظتی تایوان از فناوری‌های کلیدی به علت نگرانی از کپی‌برداری


تهران- ایرنا- تایوان به علت نگرانی از کپی‌برداری و جاسوسی صنعتی، حفاظت از فناوری‌های کلیدی خود در حوزه‌های مختلف را تشدید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85313502/%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C