تاکید چین بر اطمینان از زنجیره تامین صنایع بین اعضای سازمان همکاری‌ شانگهای


تهران- ایرنا- لی کی گیانگ نخست وزیر چین به منظور تقویت همکاری بین اعضای سازمان همکاری‌های شانگهای پنج پیشنهاد از جمله اطمینان از زنجیره تامین صنایع را در نشست نخست وزیران کشورهای عضو این سازمان مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84930933/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C