تاکید وزیر امور خارجه ژاپن بر نقش کلیدی زنان در برقراری صلح جهانی


تهران- ایرنا- وزیر خارجه ژاپن در مورد نقش زنان در پیشگیری از جنگ و ایجاد صلح و آرامش، تاکید کرد: توکیو باید از مشارکت زنان به عنوان یک امر کلیدی در سیاست خارجی برای کمک به برقراری صلح جهانی بهره گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407281/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C