تاکید «شی» بر توسعه مناطق دارای مزایای رقابتی از طریق ضمانت منابع زمینی


تهران – ایرنا – رئیس جمهور چین به تازگی تاکید کرده است که توانایی ضمانت منابع زمینی باید افزایش یابد تا از توسعه باکیفیت مناطقی که مزایای رقابتی دارند اطمینان حاصل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393698/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9