بورل: تایوان راهبردی ترین تنگه جهان بویژه برای تجارت اتحادیه اروپا است


تهران-ایرنا- جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تنگه تایوان را “راهبردی‌ترین تنگه جهان، بویژه برای تجارت اتحادیه اروپا” توصیف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087212/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87