بنیادی‌ترین اصلاحات اساسی در ساختار سیاست دفاعی ژاپن تصویب شد


تهران- ایرنا- ژاپن بنیادی‌ترین اصلاحات اساسی در ساختار سیاست دفاعی این کشور از زمان جنگ جهانی دوم را تصویب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972007/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF