برگزاری اولین انتخابات تاریخ کشور با پوشش 100 درصدی ارتباطی.

برگزاری اولین انتخابات تاریخ کشور با پوشش 100 درصدی ارتباطی.