برنامه کره شمالی برای پرتاب ماهواره، همسایه جنوبی را نگران کرد


تهران – ایرنا – کره جنوبی روز سه شنبه پس از انتشار خبر پرتاب قریب الوقوع یک ماهواره از سوی کره شمالی در اواخر ماه جاری میلادی، هشدار امنیت ناوبری صادر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206499/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF