بازار جهانی نیمه‌هادی‌ها در سال ۲۰۲۴ به رشد ۵۸۸ میلیارد دلار خواهد رسید


تهران- ایرنا- پیش‌بینی‌ها از بازار جهانی نیمه‌هادی‌ها (چیپ) می‌گوید ارزش این بازار در سال ۲۰۲۴ رکورد رشد ۵۸۸ میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85338930/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5%DB%B8%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1