ایران و سازمان همکاری شانگهای؛ توسعه منافع مشترک، شراکت بُرد – بُرد


تهران- ایرنا- پروفسور فن هونگدا استاد دانشگاه بین المللی شانگهای، بخش مطالعات خاورمیانه و یکی از کارشناسان چینی مسائل ایران و خاورمیانه در یادداشتی به موضوع عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای پرداخته و ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85183558/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AF