ایرانشناس چینی: استقامت مردم، رمز پایداری انقلاب اسلامی ایران است


تهران- ایرنا- یک استاد دانشگاه چینی که در حوزه خاورمیانه و ایران مطالعه و فعالیت دارد، معتقد است یکی از مهم ترین عوامل پایداری انقلاب اسلامی ایران با وجود ۴۴ سال فشارهای سنگین بین المللی، استقامت و ایستادگی مردم ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85016169/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86