اهمیت گسترش بریکس و همسویی‌های جدید در کانون توجه پاکستان


اسلام‌آباد – ایرنا – نخبگان سیاسی و کارشناسان روابط خارجی پاکستان و از جمله سفرای سه عضو اصلس بریکس برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی تاثیر گسترش بریکس بر ژئوپلیتیک جهانی حائز اهمیت دانسته و تاکید کردند: بریکس مسیر مقابله با سلطه گرایی قدرت‌ها و ترویج چندجانبه گرایی برای صلح و رفاه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85250054/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86