اهمیت سفر سناتور ارشد آمریکا به پکن از نگاه کارشناسان چینی


تهران- ایرنا- کارشناس چینی می گویند سفر رهبر اکثریت سنای آمریکا به چین، اهمیت ویژه ای بر روابط پکن- واشنگتن دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85251284/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C