اندیشکده‌های آمریکایی: چین بافت خاورمیانه را تغییر می‌دهد


تهران- ایرنا- اتاق‌های فکر غربی در یکماه اخیر ضمن ارائه تحلیل‌های عمقی‌تر از برقراری روابط ایران و عربستان و دامنه نفوذ چین در خاورمیانه، به مسائلی مانند توانایی هسته‌ای تهران و اقدامات برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران توجه نشان دادند. برخی از این مراکز سیاست‌های خاورمیانه‌ای بایدن را مایه شرمساری آمریکا دانستن


منبع: https://www.irna.ir/news/85072931/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF