امید به زندگی در بین مردم ژاپن کاهش یافت


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات وزارت بهداشت ژاپن میانگین امید به زندگی ژاپنی ها در سال ۲۰۲۲ برای دومین سال پیاپی، که تحت تاثیر زیاد از همه گیری ویروس کرونا نیز بود، کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190704/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA