امیدواری چین به کشف منابع بزرگ نفت و گاز در تاجیکستان
تهران- ایرنا- نمایندگان شرکت ملی نفت چین (CNPC) امیدوارند که در آینده بسیار نزدیک مقادیر زیادی ذخایر نفت و گاز در جنوب غربی تاجیکستان کشف کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443921/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86