امنیت غذایی چین را وادار به کشت در شوره‌زارها کرد


تهران-ایرنا- تغییرات اقلیمی در جهان مقامات چینی را وادار کرده تا برای حفظ امنیت غذایی به روش‌های مختلفی از جمله کشت در شوره‌زارها روی بیاورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85332122/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF