امضای توافق همکاری امنیتی میان مجارستان و چین


تهران- ایرنا- وزارت کشور مجارستان از امضای توافق همکاری امنیتی و پلیسی میان بوداپست و پکن خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85414655/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86