الجزایر از طرح چین برای حل مساله فلسطین حمایت می‌کند


تهران-ایرنا- «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر در دیدار شی جین پینگ همتای چینی خود اعلام کرد که از طرح پکن برای حل مساله فلسطین حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173914/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF