اعلام آمادگی مالزی برای مذاکره با چین پیرامون دریای چین جنوبی


تهران- ایرنا – نخست وزیر مالزی اعلام کرد در صورت لزوم کشورش خود را برای مذاکره با چین برسر دریای چین جنوبی آماده می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85072232/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C