اسکان آوارگان جنگ در مدرسه سازمان ملل


هزاران نفر از ساکنان نوار غزه که به دلیل بمباران و حمله های رژیم صهیونیستی از خانه های خود آواره شده اند، به مدارس سازمان ملل پناه آورده اند. حداقل ۷۳۰۰۰ فلسطینی در روزهای اخیر خانه های خود رادر شرق غزه ترک کردند و در ۶۴ مدرسه سازمان ملل به سر می برند.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85289027/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84