استوارنامه نماینده طالبان تقدیم رییس‌جمهور چین شد


تهران-ایرنا- «شی جین‌پینگ» رئیس جمهور چین استوارنامه نماینده حکومت سرپرست طالبان افغانستان در پکن را به عنوان سفیر پذیرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85370868/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF