استرالیا همکاری تکنولوژی نظامی با کشورها به جز آمریکا و انگلیس را محدود می‌کند


تهران-ایرنا -دولت استرالیا روز پنجشنبه قانون جنجالی جدیدی را در پارلمان ارائه کرد که محدودیت‌های مربوط به همکاری و مشارکت در زمینه فناوری نظامی با کشورهای خارجی‌ به جز آمریکا و انگلیس را تشدید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308104/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3