اروپا ناگزیر به رفاقت با اژدهای زرد


تهران- ایرنا – اروپا که عملا ضرر و زیان های فراوان ناشی از همراهی و حرف شنوی از آمریکا را از تبعات جنگ افغانستان گرفته تا جنگ اوکراین، به خوبی لمس کرده است، حالا خسته از هم پیمانی یکسویه با واشنگتن، درحال طی کردن مسیر استقلال از آمریکا و در عین حال، کم کردن فاصله هایش با ابرقدرت شرق یعنی چین و نزدیک شدن به این ابرقدرت اقتصادی جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152784/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF