اروپا خواستار استفاده چین از نفوذ خود بر روسیه شد


تهران- ایرنا- شارل میشل رئیس شورای اروپا در سفری رسمی به پکن از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین خواست تا در مورد جنگ اوکراین، از نفوذ خود بر روسیه استفاده کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958910/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF