ارمنستان توسعه روابط با چین را اولویت دیپلماتیک دولت ایروان خواند


تهران-ایرنا- «مناتساکان صفریان» معاون وزیر امور خارجه ارمنستان در دیدار با «ما ژائوسو» همتای چینی خود تاکید کرد که ایروان توسعه روابط با چین را جز اولویت دیپلماتیک خود می داند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85176703/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF