ادعای ژاپن درباره ورود گارد ساحلی چین به آب‌های مورد مناقشه


تهران -ایرنا- گارد ساحلی ژاپن اعلام کرد کشتی‌های گارد ساحلی چین وارد آب‌های مورد مناقشه در دریای چین شرقی شده بودند و پس از دریافت هشدار منطقه را ترک کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85378886/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%87