ادامه کاهش نرخ مصرف دخانیات در ژاپن


تهران- ایرنا – نظرسنجی وزارت بهداشت ژاپن نشان می دهد نرخ مصرف دخانیات در میان زنان و مردان ژاپنی در سال ۲۰۲۲ با افزایش آگاهی و تاثیر بازبینی قانون برای سختگیری بر روی دخانیات دست دوم روندی کاهشی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196650/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86