ادامه رزمایش بزرگ چین در اطراف تایوان؛ شبیه‌سازی حمله به اهداف مشخص


تهران- ایرنا- واحدهای مختلف نیروهای نظامی چین شامل نیروی هوایی، دریایی و موشکی در ادامه رزمایش جاری خود در اطراف جزیره تایوان، اقدام به شبیه سازی حمله به اهداف مشخص در جزیزه تایوان کردند تا قدرت شلیک و واکنش سریع و قابلیت‌های حمله دقیق دوربردشان را به معرض نمایش بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077939/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81