ابراز نگرانی ژاپن نسبت به پاسخ پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی
تهران- ایرنا- ژاپن نسبت به پاسخ گسترده پهپادی و موشکی شنبه شب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85443585/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C