آمریکا ۶ فرد و ۲ نهاد مرتبط با کره شمالی را تحریم کرد


تهران- ایرنا- آمریکا چهارشنبه شب ۶ فرد و ۲ نهاد مستقر در روسیه، چین و امارات متحده عربی را به اتهام تامین مالی برنامه تسلیحاتی کره شمالی تحریم کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85429093/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B6-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DB%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF