آمریکا برای مقابله با نفوذ چین در تونگا سفارت دایر می‌کند


تهران- ایرنا- آمریکا برای افزایش حضور دیپلماتیک خود و مقابله با گسترش نفوذ چین در اقیانوس آرام در کشور جزیره‌ای تونگا سفارتخانه جدید دایر می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099847/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF