آغاز اعتصاب سراسری ۵۰۰ هزار کارگر کره جنوبی


تهران- ایرنا – کنفدراسیون اتحادیه تجارت کره جنوبی که یکی از دو سازمان بزرگ کارگری در این کشور است در بیانیه ای ۲ هفته اعتصاب سراسری کارگری از روز دوشنبه با هدف درخواست برای استعفای رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158241/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C